Smile 1.0.75

Smile 1.0.75

~RnySmile~ – 2,9MB – Shareware – Windows
Challenge your mind with this puzzle game. Your goal is to turn all the frown game pieces into smiley game pieces. Do this by jumping over the game pieces to flip them. If you jump over a smile, it becomes a frown. If you jump over a frown, it becomes a smile. Keep jumping until they are all smiles. You can jump over one piece or multiple pieces. You can jump horizontally, vertically, or diagonally. Jump, jump, jump through 100 levels in this fun little game that will keep you smiling for hours! Published by Dataware.

Tổng quan

Smile là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi ~RnySmile~.

Phiên bản mới nhất của Smile là 1.0.75, phát hành vào ngày 12/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Smile đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,9MB.

Smile Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Smile!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
~RnySmile~
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại